"Will you cut that out, Pete?"

GetYarn
The Brady Bunch (1969) - S04E12 Family getyarn.io