"but my mouth isn't as big as yours."

GetYarn
The Brady Bunch (1969) - S04E08 Family getyarn.io