"Yeah, I can't figure it out."

GetYarn
The Brady Bunch (1969) - S01E04 Family getyarn.io