"GREG, WOULD YOU GET THE DOOR, HONEY?"

GetYarn
The Brady Bunch (1969) - S05E06 Family getyarn.io